Saptamana Patimilor – evenimente

Săptămâna patimilor, săptămâna cuprinsă între Duminica Floriilor și Duminica Învierii este cea mai bogată perioadă din viața Domnului Isus așa cum reiese din relatările evangheliștilor. Toți evangheliștii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, rezervă o bună parte din scrierile lor acestei săptămâni. Domnul Isus a trăit 33-34 ani, iar ultimii 3 ani și jumătate i-a petrecut învățându-i și pregătindu-i pe cei 12 ucenici pentru lucrarea de misiune care urma să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Din cei 3 ani și jumătate, ultima săptămână are o importanță aparte.

În cele ce urmează am căutat să ordonez evenimentele petrecute în această săptămână dând pentru fiecare referințele evanghelice aferente. Spor la studiu și predicare cu har doresc tuturor celor care se vor ridica la amvoanele bisericilor în această perioadă!

SÂMBĂTĂ
1. Maria Îi toarnă mir pe picioare lui Isus (In. 12:1-11)

DUMINICĂ
1. Intrarea în Ierusalim (Mt. 21:1-11, Mc. 11:1-10, Lc. 19:29-40, In. 12:12-19)
2. Isus plânge pentru cetatea Ierusalimului (Lc. 19:41-44)
3. Curățirea Templului (Mt. 21:12-13, Lc. 19:45-48)
4. Vindecări (Mt. 21:14-17)
5. Seara a plecat la Betania unde a rămas peste noapte (Mt. 21:17, Mc. 11:11)

LUNI
1. Blestemarea smochinului neroditor (Mt. 21:18-22, Mc. 11:12-14)
2. Curăţirea Templului (Mc. 11:15-19)
3. Unii greci doresc să-L vadă pe Isus (In. 12:20-36)
4. Isus răspunde necredinței mulțimilor (In. 12:37-50)
5. Întoarcerea la Betania (Mc. 11:19)

MARŢI
1. Smochinul neroditor a fost găsit uscat (Mc. 11:20-26). Prin credinţă şi rugăciune pot fi făcute chiar lucruri mai mari decât uscarea unui smochin
2. Isus răspunde preoţilor legat de autoritatea cu care face minuni (Mt. 21:23-27, Mc. 11:27-33, Lc. 20:1-8)
3. Trei pilde: cei doi fii (Mt. 21:28-32), lucrătorii viei (Mt. 21:33-46, Mc. 12:1-12, Lc. 20:9-19), invitaţii la nuntă (Mt. 22:1-14)
4. Isus răspunde fariseilor şi irodienilor despre plata birului pentru Cezar (Mt. 22:15-22, Mc. 12:13-17, Lc. 20:20-26)
5. Isus răspunde saducheilor legat de înviere (Mt. 22:23-33, Mc. 12:18-27, Lc. 20:27-40)
6. Isus răspunde unui Învăţător al Legii cu privire la prima poruncă (Mt. 22:35-40, Mc. 12:28-34)
7. Isus îi confruntă pe adversari cu întrebarea legată de descendenţa lui Mesia din David şi faptul că era numit Domn al lui David (Mt. 22:41-46, Mc. 12:35-37, Lc. 20:41-44)
8. Vaiuri adresate ipocriților (Mt. 23:1-39, Mc. 12:38-40, Lc. 20:45-47). Practicarea zeciuielii trebuie făcută împreună cu practicarea milei şi a credinţei
9. Darul văduvei sărace (Mc. 12:41-44, Lc. 21:1-4)
10. Isus este respins de către evrei (In. 12:37-50)
11. Discurs escatologic pe Muntele Măslinilor. A doua venire a Domnului (Mt. 24:1-51, Mc. 13:1-37, Lc. 21:5-36)
12. Trei pilde: cele 10 fecioare (Mt. 25:1-13), talanților (Mt. 25:14-30, Mc. 13:33-37), oi și capre (Mt. 25:31-46)

MIERCURI
1. Isus prevesteşte apropiata răstignire în timp ce membrii Sinedriului îi hotărăsc moartea (Mt. 26:1-5, Mc. 14:1-2, Lc. 22:1-2)
2. Maria Îl unge cu mir pe Isus în vederea înmormântării Sale (Mt. 26:6-13, Mc. 14:3-9)
3. Iuda Îl vinde pe Domnul Isus (Mt. 26:14-16, Mc. 14:10-11, Lc. 22:3-6)

JOI
1. Pregătirea pentru masa pascală (Mt. 26:17-20, Mc. 14:12-17, Lc. 22:7-14)
2. Ucenicii se ceartă cine este cel mai mare (Lc. 22:24-30)
3. Isus spală picioarele ucenicilor (In. 13:1-20)
4. Descoperirea vânzătorului (Mt. 26:21-25, Mc. 14:18-21, Lc. 22:21-23, In. 13:21-30)
5. Instituirea Cinei Domnului (Mt. 26:26-29, Mc. 14:22-25, Lc. 22:15-20)
6. Porunca dragostei (In. 13:31-35)
7. Înștiințarea lui Petru (Mt. 26:31-35, Mc. 14:27-31, Lc. 22:31-38, In. 13:36-38)
8. Cuvântul de rămas bun (In. 14:1-16:33)
9. Rugăciunea pentru ucenici (In. 17:1-26)

VINERI
1. Agonia din Ghetismani (Mt. 26:36-46, Mc. 14:32-42, Lc. 22:39-46)
2. Arestarea lui Isus (Mt. 26:47-56, Mc. 14:43-52, Lc. 22:47-53, In. 18:1-11)
3. Judecarea lui Isus înaintea Sinedriului (Mt. 26:57-68, Mc. 14:53-65, Lc. 22:63-71, In. 18:12-14, 19-20)
4. Lepădarea lui Petru (Mt. 26:69-75, Mc. 14:66-72, Lc. 22:54-62, In. 18:15-27)
5. Isus judecat de Pilat și Irod (Mt. 27:1-2, 11-25, Mc. 15:1-15, Lc. 23:1-25, In. 18:28-19:16)
6. Căința și moartea lui Iuda (Mt. 27:3-10)
7. Isus batjocorit și răstignit (Mt. 27:26-56, Mc. 15:16-41, Lc. 23:26-49, In. 19:17-37)
8. Îngroparea lui Isus (Mt. 27:57-66, Mc. 15:42-47, Lc. 23:50-56, In. 19:38-42)

No Comments

Leave a Reply

Your email is never shared.Required fields are marked *